Informace

Přijímání dětí

Umístění školy v obci: v blízkosti centra vesnice, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy ( 1. třída Sovičky, 2. třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

 

Vážení rodiče,

dle ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů dále jen „školský zákon nebo ŠZ“ se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. O přijetí dítěte do mateřské školy vždy rozhoduje ředitel/ka školy. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen “spádová mateřská škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky


Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle předchozího odstavce  písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Rozhodnutím o přijetí se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se při poskytování předškolního vzdělávání každému přijatému dítěti řídí školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předškolním vzdělávání“), vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky pro vzdělávání – Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let se ve škole přijímají taková opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Tato opatření se pak promítají do vnitřních předpisů, školního vzdělávacího programu, školního řádu apod.

Organizace vzdělávání – Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky/le školy, který postupuje podle právních předpisů.

Stravování – Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel/ka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6 let) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o školním stravování.


Přihlášení a přijímací řízení dítěte do školy


Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Dále – ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání (dál jen „PŠV“) se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 ŠZ) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. O přijetí dítěte uvedeného v ust. § 16 odst. 9  ŠZ rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě občanského zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou).

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ale pozor však – v případě, že by ve výše uvedené věci (PŠV) by vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana, tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich a nebude řešit jejich interní komunikační rozpor.

Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh jednoho z rodičů – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat.

Správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř.  dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a ředitel/ka školy odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno.

Všeobecně – o přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto  způsobem

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den (uvést datum):

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte xxxxx. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale písemně požádat o jeho vydání.  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zák. zástupci zasláno DS, popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Naše škola má IDS: 2f2qjgx

Mateřská škola Okrouhlo, příspěvková organizace

  Okrouhlo 44, Jílové u Prahy 254 01

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je správní orgán (ředitel školy) oprávněn zároveň podstatné zjišťovat:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (plná moc   ….můžeme požadovat její ověření – podpisů zmocnitele/rodič a zmocněnce např. babička

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.


Doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že by byl škole předložen zfalšovaný nebo padělaný očkovací průkaz dítěte, škola s ohledem na závažnost situace uvědomí orgán sociálně-právní ochrany dětí  (OSPOD) pro podezření, že rodič si neplní svoji zák. povinnost dle ust § 858 občan. zákona a zároveň bude dán podnět orgánům činným v tr. řízení pro podezření porušení ust. § 201 odst. 3 písm. d) tr. zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákona ve znění pozdějších předpisů.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Okrouhlo  dne 1.3.2021

Jarešová Vendulka

ředitelka školy

Co přinést do školky

kapesníčky ( krabicové+balíčkové)

Náhradní sada oblečení (zůstává vᅠšatně):

1 x náhradní slipy nebo kalhotky

1 x náhradní tričko sᅠkrátkým rukávem

1 x náhradní tepláčky

1x náhradní ponožky

Holky – zástěrka (dle uvážení), kluci – hrací kalhotky do gumy

Pláštěnka (zůstává ve školce)

Pyžamo (rodiče vyměňují každý týden)

Gumáky (zůstávají ve školce)

Bačkorky s pevnou patou (ne pantofle)

Umělohmotný hrneček na pití (zůstává ve školce)

Polštářek na spaní (pokud dítě chce, kromě předškoláků)

Kopie kartičky zdravotní pojišťovny – předat paní učitelce

Prosíme, všechny věcí musí být podepsané!!!

Náš den v MŠ7:00 – 8:15   příchod dětí do mateřské školy

(školka se uzamyká v 8:15)7:00 – 8:30     spontánní hry a činnosti8:30 – 8:55     pohybová činnost8:55 – 9:10   dopolední svačina9:10 – 10:00 spontánní a řízená činnost10:00 – 11:40 pobyt venku11:40 – 11:50 hygiena dětí, příprava na oběd11:50 – 12:20 oběd12:30 – 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek13:00 – 13:30 odpočívání dětí – předškoláci12:30 – 14:30 odpočívání dětí na lehátku – spánek13:30 – 14:30 spontánní a řízená činnost - předškoláci14:30 – 15:00 odpolední svačina15:00 – 17:00 spontánní a řízená činnost

Pá do 16:30Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou je stanovena doba 8.15 - 12.30 hodin, kdy probíhá výuka a rodiče jsou povinni ze zákona dobu dodržovat.
Samozřejmě mohou dítě přivádět dříve a odvádět později.
  Ranní příchod do MŠ od 7.00 hod. do 8.15 hodin.
Po této době je školka uzamčena. Příchod tedy musí být s dostatečným předstihem, abyste dítě předali do třídy převlečené (dítě vždy předáváte paní učitelce!) a stačili opustit budovudo 8.15 hodin.
Příchod za 5 minut 8.15 hodin je proto pozdě!!!
V 8.15 hodin již začíná řízená dopolední činnost a pozdními příchody a odchody narušujete vzdělávání dětí.
Prosím dodržujte školní řád! 

​Pozdější příchod je možný z důvodu návštěvy lékaře, je ale třeba jej předem dohodnout s učitelkou tak, aby bylo zajištěno stravování dítěte a nebyla narušena řízená činnost nebo plánovaný pobyt venku. 

​Vyzvedávat dítě můžete po obědě od 12.30 do 13.00 hodin, (ne později, ruší se tak čtení pohádky a spaní ostatních dětí) 

a nebo po spaní od 15.00 do 17.00 hodin.

Budova se zamyká v 17.00 hodin a v pátek 16.30hodin, rodiče po vyzvednutí dítěte musí neprodleně opustit i pozemek školy.


Dítě může vyzvednout pouze osoba uvedená na formuláři Zmocnění k vyzvedávání dítěte, (který obdržíte a vyplníte na prvních třídních schůzkách v září) a může být vyzvána k předložení dokladu totožnosti.


Platby

Školné    

číslo účtu:  266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v období od 1.9.2022 do 31.8.2023

ředitelka Mateřské školy Okrouhlo, okres Praha – západ stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte na částku 913,- Kč za kalendářní měsíc

– děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

– úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 15. dne měsíce.

– osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

– úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d)

Stravné

číslo účtu: 266589342/0300

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v období od od 1.9.2022 do 31.8.2023

ČÁSTKA:  1 000,-  Kč za kalendářní měsíc (do poznámky jméno dítěte a o jakou platbu se jedná)

Úplata je splatná do 18. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 20. dne měsíce.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2). Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku pravidelně 1x měsíčně. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).1.9.2021 do 31.8.202270